Go to main content

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022

OGŁOSZENIE

o naborze uzupełniającym

do Przedszkola Publicznego w Kielczy

na rok szkolny 2021/2022

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 413/ XXXI /2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21.01.2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczyogłasza nabór na 4 wolne miejsca, do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 10 maja 2021r.

do 24 maja 2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 11 czerwca 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 15 czerwca 2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 czerwca 2021r.

do 23 czerwca 2021r.

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878