Go to main content

OGŁOSZENIE

o naborze do Przedszkola Publicznego

w Kielczy na rok szkolny 2022/2023

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • Zarządzenie Nr 641/ XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18.01.2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór na 20 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w 

postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 14 lutego 2022r.

do 4 marca 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

do 23 marca 2022r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 marca 2022r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 marca 2022r.

do 5 kwietnia 2022r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

do 7 kwietnia 2022r.

Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Tryb postępowania w sytuacji braku wolnych miejsc w Przedszkolu Publicznym w Kielczy:

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 , przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Zawadzkiego o  nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz Zawadzkiego jest zobowiązany na piśmie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez burmistrza innego publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.

Podstawa prawna: art. 31 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

UWAGA: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878