Go to main content

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Kielczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole.kielcza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • informacje są zamieszczone w postaci skanów lub plików PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf nie są dostępne cyfrowo strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają audiodeskrypcji,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowne w sposób zgodny z zasadami dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Taibert, przedszkole@ppkielcza.zawadzkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (77) 463 68 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Siedziba główna: Przedszkole Publiczne w Kielczy, ul. Szkolna 1, 47-126 Kielcza

Dostępność:

  • do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia, jedno od strony Publicznej Szkoły Podstawowej, drugie od strony ulicy Szkolnej,
  • budynek jest jednopoziomowy – w całości dostępny dla osób poruszających się na wózkach
  • do wejścia prowadzą szerokie schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich,
  • szerokość przejść oraz wysokość progów (mniej niż 2 cm) umożliwiają przejazd osobom na wózkach

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Przedszkole Publiczne w Kielczy
ul. Szkolna 1,
47-126 Kielcza, Gmina Zawadzkie

tel. 774636878